Phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ

Hệ thống gồm các tính năng chính:

1. Quản lý phông ;2. Quản lý loại kho; 3. Quản lý kệ; 4. Quản lý loại hồ sơ; 5. Quản lý loại thành phần hồ sơ; 6. Quản lý kho lưu trữ; 7. Quản lý kệ; 8. Quản lý hộp; 9. Quản lý hồ sơ lưu trữ; 10. Quản lý kiểu người dùng; 11. Quản lý người dùng; 12. Quản lý nhóm người dùng; 13. Quản lý cơ cấu tổ chức; 14. Quản lý vị trí công việc; 15. Quản lý quy trình thủ tục; 16. Quản lý danh mục hồ sơ; 17. Thiết lập trường dữ liệu; 

Hệ thống Quản lý hồ sơ lưu trữ thông minh


Phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ

Phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ