Yêu cầu hệ thống

Hệ thống gồm các tính năng chính sau:

1. Quản lý phông 

2. Quản lý loại kho

3. Quản lý kệ

4. Quản lý loại hồ sơ

5. Quản lý loại thành phần hồ sơ

6. Quản lý kho lưu trữ

7. Quản lý kệ

8. Quản lý hộp

9. Quản lý hồ sơ lưu trữ

10. Quản lý kiểu người dùng

11. Quản lý người dùng

12. Quản lý nhóm người dùng

13. Quản lý cơ cấu tổ chức

14. Quản lý vị trí công việc

15. Quản lý quy trình thủ tục

16. Quản lý danh mục hồ sơ

17. Thiết lập trường dữ liệu

Các công nghệ mới được áp dụng trong hệ thống