Yêu cầu hệ thống

- Chức năng được sử dụng để quản lý các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Một kế hoạch gồm nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dùng để đánh giá kế hoạch đó.

- Bộ chỉ tiêu cho một kế hoạch được dùng trong toàn bộ giai đoạn thực hiện kế hoạch. Chỉ tiêu của năm sau sẽ lấy theo bộ chỉ tiêu của năm trước đấy.

- Trong quá trình tạo mới kế hoạch cho năm mới, có thể thêm chỉ tiêu mới hoặc bớt các chỉ tiêu không còn hiệu lực của năm cũ.