Yêu cầu hệ thống

Hệ thống Kho lưu trữ dữ liệu phục vụ các đơn vị cần có nơi lưu trữ hồ sơ tài liệu điện tử